Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace (dále Domov) dbá́ o ochranu Vašich osobních údajů̊ a zavázal se tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů̊, včetně Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR).

Cíl regulace nakládání s osobními údaji

Naším cílem je zajistit maximální ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracovávání. Ať jste nám své osobní údaje svěřili na základě smlouvy, nebo souhlasu, či jsme je získali na základě zákona, který nám to určuje, náš postup při jejich ochraně ctí ta samá pravidla:

 1. minimalizovat jejich nutný rozsah
 2. chránit je a kontrolovat přístup k nim
 3. vymazat je, když už nejsou aktuální a potřebné

Konkrétní zásady a postupy při zpracování

 1. Předmět

  Tento dokument vysvětluje způsob shromažďování a používání osobních údajů.

  Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, on-line identifikátor, nebo odkazu na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

  Osobní údaje shromažďujeme různými způsoby během své činnosti, a to jak on-line, tak off-line. Ke shromažďování údajů dochází při výkonu povinností Domova v rámci uzavírání smluv nebo komunikaci s ostatními subjekty, nebo při návštěvách a používání našich webových stránek.
   
 2. Správce osobních údajů

  Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace, se sídlem: Šrámkova 3305/38a, PSČ 400 11, Ústí nad Labem – Severní Terasa

  V případě žádosti o naplnění Vašich práv v oblasti osobních údajů se obracejte na:
   
  • personální a mzdovou účetní paní Pavlu Kabelovou DiS – v oblasti zaměstnaneckých vztahů
  • vedoucí úseku sociálního poradenství a sociální péče Mgr. Gabrielu Stankovou – v oblasti poskytování sociálních služeb
  • manažerku zdravotně ošetřovatelského úseku Evu Svobodovou DiS – v oblasti ošetřovatelské péče

   Postup podání žádosti:
   Písemnou formou na adresu Domova k rukám příslušného zaměstnance, popř. ředitele Domova.
    
 3. Kategorie osobních údajů

  Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:
   
  • Adresní a identifikační údaje
  • Údaje, jejichž zpracování nám ukládá zákonná povinnost
  • Informace, které nám poskytnete při komunikaci s námi
  • Informace potřebné k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku jako jsou kamerové záznamy

   Jedná se například o: Adresa místa trvalého pobytu; Datová schránka; Datum narození; Doklady o důchodu; Doklady o vzdělání; Doručovací adresa; Email; Invalidita, zdravotní znevýhodnění; Jméno, popřípadě jména; Jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo dítěte; Jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera; Místo narození; Místo pobytu; Obsah rozsudku soudu; Omezení svéprávnosti; Platový výměr; Podpis; Pohlaví; Předchozí zaměstnavatel; Rodinný stav; Rodné číslo; Stát narození; Státní občanství; Státní příslušnost; Stav; Telefon; Titul; Trvalé bydliště; Údaje o opatrovníkovi; Údaje o oprávněné osobě; Zdravotní pojišťovna; Zdravotní prohlídky a další údaje.
    
 4. Právní základ pro zpracování osobních údajů

  Zpracování Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je:
   
  • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce (Domov) vztahuje. Mezi základní právní akty patří: 108/2006 Sb. – Zákon o sociálních službách; 373/2011 Sb. – Zákon o specifických zdravotních službách; 89/2012 Sb. – Zákon občanský zákoník; 134/2016 Sb. – Zákon o zadávání veřejných zakázek; 106/1999 Sb. – Zákon o svobodném přístupu k informacím; 79/2013 Sb. – Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče; 499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a další sektorová legislativa.
  • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
  • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
  • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, kterým je pověřen správce
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů
    
 5. Účely zpracování
   
  • plnění povinností Domova včetně poskytování informací 
  • plnění povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci Domova
  • správa našich smluvních závazků a probíhajícího smluvního vztahu, včetně jednání se smluvními stranami
  • zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, sítí, systémů a objektu Domova a rovněž ochrana Domova proti podvodům a v soudních sporech
  • správa našich každodenních obchodních potřeb, například zpracování úhrad a správa finančních účtů, správa smluv, správa webových stránek, vedení Domova, audit, kontrola, vykazování a dodržování právních předpisů
    
 6. Příjemci osobních údajů
   
  • Dle požadavků zákona: Osobní údaje týkající se jednotlivců můžeme zpřístupňovat veřejným a soudním orgánům, složkám prosazování zákona a agenturám, v rozsahu vyžadováným zákonem. V případech, kdy je to přípustné podle zákona, můžeme tyto údaje poskytovat také třetím stranám, pokud je to nutné k prokazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků
  • Třetí strany: Veškeré zpracovávání těchto osobních údajů bude probíhat podle našich pokynů a bude v souladu s původními účely
    
 7. Uchovávání

  Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou Vaším souhlasem.
   
 8. Ochrana osobních údajů

  Bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů: Uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát. Udržujeme ucelený systém informační bezpečnosti, jehož rozsah je úměrný rizikům spojeným se zpracováváním údajů. Tento systém je neustále přizpůsobován za účelem zmírnění provozních rizik a k ochraně osobních údajů při zohlednění uplatňovaných postupů. Při zpracovávání jakýchkoli citlivých osobních údajů rovněž uplatňujeme rozšířená bezpečnostní opatření.

  Způsob ochrany osobních údajů zpracovávaných v zastoupení centálních orgánů veřejné správy (kdy působíme jako zpracovatel dat): V některých případech zpracováváme osobní údaje jako zpracovatelé osobních údajů. Tyto osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze podle pokynů správce a nepoužíváme je ani nepředáváme dále k vlastním účelům. Udržujeme kontroly bezpečnosti informací, jejichž účelem je ochrana Vašich údajů. Osobní informace sdělujeme nebo přenášíme pouze podle pokynů správce nebo zaúčelem výkonu svěřených agend.
 9. Naše webové stránky

  Soubory cookie, využití dat a podobné nástroje
   
  • Když navštívíte naše webové stánky, můžeme automaticky shromažďovat určité informace pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, nástroje pro analýzu internetového prohlížeče a protokoly serveru. V řadě případů jsou informace shromažďované pomocí souborů cookie a dalších nástrojů používány neidentifikovatelným způsobem bez jakéhokoli odkazu na osobní údaje.
  • Cookie jsou malé textové soubory, které webová stránka při návštěvě ukládá prostřednictvím prohlížeče na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Soubory cookie můžeme používat k zefektivnění používání webových stránek a rovněž k přizpůsobení preferencí procházení a zlepšení funkce našich webových stránek. Soubory cookie je možné používat k řízení výkonu a shromažďování informací o tom, jakým způsobem jsou používány naše webové stránky, k analytickým účelům. Existují dva druhy souborů cookie: soubory cookie relace, které jsou z vašeho zařízení odstraněny po opuštění webové stránky, a trvalé soubory cookie, které zůstávají ve vašem zařízení po delší dobu, nebo dokud je ručně neodstraníte.
  • V souborech protokolů z našich serverů mohou být shromažďovány informace o tom, jakým způsobem uživatelé používají webové stránky (údaje o použití). Mezi tyto údaje patří mimo jiné název domény uživatele, jazyk, typ prohlížeče a operační systém, poskytovatel internetových služeb, adresa IP (internetový protokol), lokalita nebo odkaz, ze kterého uživatel přišel na webovou stránku, web, který jste navštívili před příchodem na naši webovou stránku, a webová stránka, kterou navštívíte po opuštění našeho webu, a rovněž čas strávený na našem webu. Údaje o používání webu můžeme sledovat a využívat k hodnocení jeho výkonu a činnosti, ke zlepšení jeho designu a funkcí, nebo k bezpečnostním účelům.
  • Nastavení svého internetového prohlížeče můžete změnit tak, aby přijaté soubory cookie zablokoval nebo na jejich přijetí upozornil či je smazal. Případně můžete našimi webovými stránkami procházet pomocí anonymního profilu prohlížeče. Další informace o úpravách či změnách nastavení internetového prohlížeče naleznete v příručce nebo v nápovědě k prohlížeči. Pokud nesouhlasíte s použitím souborů cookie nebo podobných technologií, které ukládají informace do vašeho zařízení, musíte odpovídajícím způsobem změnit nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme, že některé funkce našich webových stránek nemusejí pracovat správně, pokud zakážete příjem souborů cookie nebo tyto technologie.

   Propojené stránky:
    
  • Na našich webových stránkách můžeme poskytovat odkazy na weby třetích stran („propojené stránky“). Propojené stránky nejsme povinni hodnotit, kontrolovat ani zkoumat. Každá propojená stránka může mít vlastní podmínky použití a prohlášení o ochraně osobních údajů. Uživatelé se při používání propojených stránek musí s těmito podmínkami seznámit a dodržovat je. Neneseme odpovědnost za zásady a postupy jakýchkoli propojených stránek a případných dalších odkazů, které se na těchto stránkách nacházejí. Tyto odkazy nepředstavují naše schválení propojených webů nebo jakékoli společnosti či služby. Doporučujeme uživatelům, aby se seznámili spodmínkami a odpovídajícími dokumenty těchto propojených webů dříve, než je začnou používat.

   Děti:
   Naše webové stránky nejsou zaměřeny na děti. Nevyužíváme je k vědomému získávání osobních údajů od dětí ani k poskytování služeb dětem.
    
 10. Vaše práva

  Máte právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného zákona se na nás obracet za účelem uplatnění práva
   
  • na přístup k osobním údajům
  • jejich opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů
  • výmaz, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem, nebo pokud souhlas odvolán
  • na omezení zpracování
  • vznést námitku proti zpracování
  • na přenositelnost údajů

   a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stejně tak máte právo se na nás obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

   Svá práva můžete uplatnit písemně na adresu Domova.

   Naplnění Vašich práv je umožněno bezplatně a ve lhůtě do 30ti dnů od podání žádosti. Můžete mít rovněž právo na podání stížnosti u Dozorového orgánu, kterým je úřad na ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).
    
 11. Souhlas a jeho odvolání

  Vědomým poskytnutím Vašich osobních údajů berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním, zpracováváním a použitím takových údajů, ve smyslu jak je uvedeno v tomto dokumentu.

  V případech, kdy tak vyžaduje platný zákon, budete požádáni o výslovný souhlas.

  Máte vždy možnost zdarma vyjádřit námitku proti použití Vašich osobních údajů, nebo odvolat jakýkoli dřívější souhlas udělený ke konkrétnímu účelu písemně na adresu Domova.
   
 12. Automatizované rozhodování

  Neprovádíme automatizované rozhodování.
   
 13. Kontaktní možnosti

  Budete-li s námi chtít komunikovat ve věcech týkajících se soukromí, nebo v případě dotazů, připomínek nebo stížností, se obraťte písemnnou formou na adresu Domova nebo přímým kontaktováním těchto zaměstnanců:
   
  • personální a mzdovou účetní paní Pavlu Kabelovou DiS – v oblasti zaměstnaneckých vztahů
  • vedoucí úseku sociálního poradenství a sociální péče Mgr. Gabrielu Stankovou – v oblasti poskytování sociálních služeb
  • manažerku zdravotně ošetřovatelského úseku Evu Svobodovou DiS – v oblasti ošetřovatelské péče

   Zavazujeme se, že budeme řešit stížnosti týkající se shromažďování nebo používání Vašich osobních údajů.
    
 14. Úpravy dokumentu Informace o ochraně osobních údajů (GDPR)

  Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu. Pravidelně ověřujte, zda pracujete s nejnovější verzí tohoto dokumentu.
   

Datum účinnosti tohoto dokumentu: 25.5.2018